Кошик 0
Список порівняння 0 Список бажань 0
Особистий кабінет
Меню
Наша адреса: м.Київ, вул.Пост-Волинська 5/кп. 1, 2 пов.
м.Київ, вул.Пост-Волинська 5/кп. 1, 2 пов.
Пн-Чт : 9:00-18:00
Пятниця : 9:00-17:00
СБ-Нд: вихідні
managerasgmenergy.com
Пн-Чт : 9:00-18:00
П'ятниця : 9:00-17:00
СБ-Нд: вихідні
manager_2asgmenergy.com
Пн-Чт : 9:00-18:00
П'ятниця : 9:00-17:00
СБ-Нд: вихідні
+38 (096) 110-16-02 +38 (073) 061-76-47 Замовити дзвінок

Умови угоди

1. Предмет договору

1.1 Продавець зобов'язується поставити і передати у власність (повне господарське володіння) Покупця електротехнічне обладнання виробничо-технічного та (або) побутового призначення, в подальшому «Товар», а Покупець зобов'язується прийняти замовлені товари і оплатити його на умовах цього Договору.

2. Терміни та порядок постачання
2.1 Продаж товару здійснюється в наступному порядку:
- Покупець формує і передає Продавцю письмове замовлення на Товар, де зазначається його найменування; кількість і асортимент, який Покупець бажає придбати у продавця на умовах, передбачених цим Договором. На Товар, який не є складським для продавця і потребує постачання під замовлення, Покупець обов'язково надає письмове замовлення по факсу за підписом відповідальної особи;
- Продавець, після отримання замовлення від Покупця, виписує рахунок-фактуру, де вказується найменування, кількість, асортимент і ціна Товару і передає рахунок-фактуру Покупцеві;
- Покупець отримує товар відповідно до видаткової накладної на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей.
2.2 При наявності Товару на складі Продавця поставка товару здійснюється зі складу Продавця в строк, не більше _7_ (сіми) робочих днів з моменту отримання письмового замовлення на товари. У разі ж відсутності Товару на складі Продавця термін поставки встановлюється Продавцем, і повідомляється Покупцю узгодженим сторонами чином.

3. Якість і комплектність
3.1 Якість, комплектність, маркування і упаковка Товару повинні відповідати чинним нормативним документам.
3.2 Тара і упаковка Товару повинні забезпечити збереження його під час перевезення і складування.
3.3 У випадку, якщо Покупець виявить дефекти Товару, які унеможливлюють безпечну і якісну експлуатацію Товару Продавець замінює неякісний товар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту повернення дефектного Товару Покупцем, при наявності Товару на складі Продавця. У разі ж його відсутності на складі, термін, протягом якого він може бути замінений, встановлюється Продавцем.
3.4 Заміна обладнання не здійснюється Продавцем, якщо було встановлено, що воно вийшло з ладу з причин недотримання умов експлуатації (в тому числі і справу неполадок електромережі), які вказані в технічній документації даного обладнання.

4. Прийом Товару
4.1 Прийом Товару за кількістю та якістю проводиться на складі продавця.
4.2 Перехід права власності на товар відбувається на складі продавця в момент передачі товару Продавцем Покупцю, згідно з датою видаткових накладних. Ризик випадкової загибелі, випадкового пошкодження або знищення Товару, а також погіршення його якості і властивостей переходить від Продавця Покупцеві з моменту отримання Товару останнім.
4.3 Продавець поставляє Товар разом з усією відповідною документацією (первинними документами, сертифікатами якості, відповідності і т.д.), яка вимагається законодавством України для оптової реалізації товару.
4.4 Якщо при прийомі Товару Покупцем або його представники не зроблено зауважень по цілісності (комплектності) і кількості Товару, Сторони вважають, що Продавцем належним чином виконано його зобов'язання за цим Договором і передано Покупцю Товар належного комплектності та в кількості, що передбачена замовленням на поставку відповідної партії товару.

5. Ціна і порядок розрахунків
5.1 Товар поставляється за цінами прайс-листа продавця, що діють на момент формування рахунку-фактури або узгодженим Сторонами договірними цінами, що діють на момент поставки. Ціни прайс - листа включають ПДВ.
5.2 Оплата за цим Договором здійснюється Покупцем за передоплатою. Кошти перераховуються на поточний рахунок Продавця в національній валюті України. Сума, необхідна для оплати відбивається в рахунках-фактур. Датою оплати Товару за виписаними рахунками (фактом оплати) є дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.
5.3 Сума договору визначається наростаючим підсумком шляхом додавання вартості Товару, переданого за видатковими накладними.

6. Відповідальність Сторін
6.1 За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим порушенням збитки, в тому числі не отриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2 Повернення передоплати проводиться до прийняття Товару Покупцем і виключно за взаємною згодою Сторін, оформленою письмово.
6.3 Покупець, який прострочив оплату Товару, повинен виконати свої зобов'язання і сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також зобов'язаний сплатити штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення, але не більше 10% від суми цих зобов'язань.

7. Вирішення спорів
7.1 Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди шляхом мирних переговорів, вирішуються відповідно до законодавства України в Господарському суді Донецької області.
7.2 Сторони встановлюють, що всі можливі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті ними протягом 10 календарних днів з моменту отримання претензії.

8. Зміна умов і припинення дії Договору
8.1 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа (Додаткової угоди).
8.2 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
8.3 При невиконанні зобов'язань за цим Договором однією із Сторін інша Сторона має право в односторонньому порядку припинити дію Договору та пред'явити вимогу про відшкодування збитків (крім неотриманих доходів) винної Стороні. Дія Договору припиняється, про повне припинення дії Договору подається письмове повідомлення за місяць до дати розірвання.

9. Форс-мажор
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке виконання стало наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладення цього Договору і які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
9.2 До форс-мажорних обставин належать: повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, незаконні дії органів державної влади та управління і будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін, що мають безпосереднє істотний негативний вплив на виконання зобов'язань по цього Договору і які Сторони не могли передбачити на дату укладення цього Договору, однак, за умови, що такі обставини не виникли внаслідок недотримання стороною чинного законодавства, невиконання стороною будь-яких зобов'язань, що стосуються будь-яких укладених між Сторонами угод.
9.3 При настанні форс-мажорних обставин Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити інформацію про характер форс-мажорних обставин, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною опинилася під їх впливом, своїх зобов'язань за цим Договором і термін виконання обов'язків.
9.4 По завершенні форс-мажорних обставин Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна негайно повідомити в письмовій формі про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити термін, в якій передбачається виконання зобов'язань за цим Договором.
9.5 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення або повідомлення неправильно про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону, опинилася під їх впливом, права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.
9.6 У разі настання форс-мажорних обставин термін виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно терміну дії таких обставин і їх наслідків.

10. Термін дії Договору
10.1 Договір набуває чинності з моменту підтвердження покупцем в електронному вигляді на сайті (з подальшим підписанням) і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань і проведення розрахунків за цим Договором.

11. Інші умови

11.1 Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.2 У випадках, не передбачених ніж Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.3 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.4 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11.5 Сторони зобов'язані повідомляти одна одній про зміну реквізитів, зазначених в розділі 12 цього Договору, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх зміни. Неповідомлення і (або) несвоєчасне повідомлення про зміну реквізитів звільняють іншу Сторону від відповідальності за неналежне виконання умов Договору внаслідок вказівки в документах неправильних реквізитів іншої Сторони.

Подовжувач ролер 2 USB, кабель 2м, лайм
Від 769 грн
Подовжувач ролер 2 USB, кабель 2м, лайм
Подовжувач на 6 розеток, кабель 3м
Від 736 грн
Подовжувач на 6 розеток, кабель 3м
Мережевий фільтр із USB на 6 розеток 1,5м
Від 1 633 грн
Мережевий фільтр із USB на 6 розеток 1,5м